top of page

VERKOOPS-VOORWAARDEN

 1. De overeenkomst wordt gesloten met ons bedrijf ‘Devooght bv’ (hierna de ‘firma’ genoemd) onder onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met de firma. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna ‘de klant’), zelfs al zijn deze van een latere datum of heeft de firma deze al dan niet geprotesteerd.

 2. De facturen zijn contant betaalbaar in één van de officiële vestigingen.

 3. Bij niet-betaling op de vervaldag van deze facturen, is van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd van 3 % per maand vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand, als een volledige maand moet beschouwd worden.

 4. Om geldig te zijn, moeten alle klachten ons toekomen uiterlijk binnen de 5 dagen na de gedane leveringen, of indien het gaat over verborgen gebreken, binnen de vijf dagen na de ontdekking ervan met een maximumtermijn van twee jaar na aankoop.

 5. Ingeval van wanbetaling van de facturen 30 dagen na de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 72 EUR en een maximum van 2145 EUR verschuldigd zijn door de opdrachtgever aan de handelaar, en dit van rechtswege en zonder aanmaning, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 6. Alle facturen zijn elektronisch betaalbaar per overschrijving via het rekeningnummer én mededelingen zoals vermeld op de factuur of cash tot de wettelijk vastgelegde maximum.

In uitzonderlijke gevallen zijn bijkomende elektronische betaalmiddelen mogelijk, zoals bijvoorbeeld ‘Payconiq by Bancontact’, indien dit in het desbetreffende filiaal duidelijk aangegeven en geaccepteerd wordt.

 1. Cadeaubonnen zijn geldig indien deze uitgegeven zijn door de firma én voorzien zijn van een unieke code. Cadeaubonnen zijn geldig voor het aangeduide bedrag inclusief BTW én volgens de aangegeven houdbaarheidsdatum met een maximumtermijn van één jaar. Cadeaubonnen kunnen niet gelden als schadevergoeding of betaling van gelijk welke in deze verkoopsvoorwaarden aangeduide extra kosten ten gevolge van niet-betaling of schade.

 2. Alle briefwisselings- en inningskosten zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

 3. De leveringstermijn wordt steeds enkel ter informatieve titel meegedeeld. In geen geval kan de overschrijding van de leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van goederen.

 4. De kopers verkrijgen de eigendom van de door de verkoper verkochte goederen pas vanaf het moment van de volledige betaling van de koopsom; incl. BTW. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, draagt de koper alle risico’s van deze goederen vanaf de levering.

 5. Alle wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat nr 20 te 8000 BRUGGE (tel. 050/32 35 95). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 6. Franco levering vanaf 1000 EUR netto, excl. BTW in regio West-Vlaanderen. Bij leveringen minder dan 380 EURO worden 75 EUR transportkosten aangerekend.

 7. Goederen kunnen binnen de 14 dagen teruggebracht worden op kosten van de koper naar de fysieke winkel van aankoop wanneer deze geen zichtbare of onzichtbare gebreken tonen of wanneer de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Een vergoeding vindt plaats in de vorm van een waardebon t.w.v. 100% of is betaalbaar aan 80% van de oorspronkelijke waarde. Dit geldt enkel voor stockproducten. Eventuele transportkosten kunnen teruggevorderd worden.

 8. Alle facturen of aanmaningen worden verkregen per mail. Bij post kan een administratieve kost tot 35EUR excl. btw in rekening gebracht worden.

 9. De klant wordt weeracht de factuur aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest d.m.v. aangetekend schrijven op het vestigingsadres van de firma binnen de 8 dagen na uitgifte van de factuur.

 10. Alle prijsopgaves, orderbevestigingen en facturen zijn behoudens manuele vergissingen. De firma behoudt zich het recht deze recht te zetten op elk moment.

 11. Alle vorderingen tegen de firma verjaren twee jaar na de verkoop, onverminderd korte termijnen ingevolgde de wet of deze voorwaarden. Bovendien is de aansprakelijkheid beperkt tot maximum 50% van de factuurwaarde, exclusief BTW of taksen.

 12. Webshopprijzen zijn steeds indicatief én kunnen, na inlichting van de klant, ten allen tijden gewijzigd of herzien worden.

 13. Technische fiches, foto’s, video’s, handleidingen, mondelinge product- of installatie-info of enig andere documentatie zijn steeds indicatief én ter goeder trouw. Deze kunnen onder geen beding gezien worden als afdwingbaar.

 14. De verkoopsvoorwaarden, productomschrijvingen én documentatie zijn geldig volgens de Nederlandse taal. Vertalingen zijn louter indicatief.

PRIVACYBELEIDEN

Inhoudsopgave

1.        Je groepsinformatie  

2.        Welke persoonsgegevens worden verzameld?  

3.        Waarom gebruiken we jouw gegevens?  

4.        Wie heeft toegang tot jouw gegevens?  

5.        Waar worden jouw gegevens opgeslagen?  

6.        Hoe lang bewaren we jouw gegevens?  

7.        Welke rechten hebben de mensen van wie je gegevens bijhoudt? 

8.        Wanneer werd de privacyverklaring het laatst gewijzigd?  

 

 

 

1.   Je bedrijfsinformatie

 

Wij zijn Devooght Bvba. Opgericht in 1996 als éénmanszaak en sinds 2002 een bvba. We zijn gevestigd in Delaeystraat 48, 8830 Hooglede. U kunt ons bereiken op www.devoplast.com | www.shopdevooght.com | info@devoplast.com | T. +32 0051 70 55 20 | F. +32 0051 70 55 19

2.   Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen uw inloggevens en de door u verrichte bestelling alsook het ip-adres waarmee u zich aanmeldt. Bij elk bezoek aan de site registreert de site uw bezoek waarna uw gegevens terug verwijdert worden bij het afsluiten van de site. Enkel bij ingelogde personen bewaren bij uw gegevens.

3.   Waarom gebruiken we jouw gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens enkel om offertes te maken, uw vragen te beantwoorden of aan uw bestelling te voldoen.

4.   Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

Enkel de administratieve en websitedienst van Devooght Bvba heeft toegang tot uw gegevens alsook het bedrijf Wix nv (host van de site).

5.   Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslaan op de servers van Wix nv alsook op de servers van onze maildienst.

6.   Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Uw gegevens worden bijgehouden tot het verzoek om deze te verwijderen door de betrokken partij.

7.   Welke rechten hebben de mensen van wie je gegevens bijhoudt?

De mensen die de gegevens bijhoudt hebben het recht deze aan te passen, te raadplegen of anoniem te verstrekken aan derden.

8.   Wanneer werd de privacyverklaring het laatst gewijzigd?

De privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op woensdag 23 mei 2018 omstreeks 16u.

bottom of page