top of page

VERKOOPS-VOORWAARDEN

1.  De facturen zijn contant betaalbaar te Hooglede.

2.  Bij niet-betaling op de vervaldag van deze facturen, is van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd van 1 % per maand vanaf de faktuurdatum, waarbij elke begonnen maand, als een volledige maand moet beschouwd worden.

3.  Om geldig te zijn, moeten alle klachten ons toekomen uiterlijk binnen de 5 dagen na de gedane leveringen, of indien het gaat over verborgen gebreken, binnen de vijf dagen na de ontdekking ervan.

4.  Ingeval van wanbetaling van de fakturen 30 dagen na de vervaldag, zal ten titel van forfetaire schadevergoeding, een bedrag van 15 % van het faktuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1487 EUR verschuldigd zijn door de opdrachtgever aan de handelaar, en dit van rechtswege en zonder aanmaning, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5.  Het trekken van wissels, noch het uitgeven van cheques of orderbriefjes, brengen geen novatie mee, noch enige wijziging van deze overeenkomst.

6.  Alle briefwisselings- en inningskosten, ook betreffende niet geaccepteerde wissels, zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

7.  Bij niet-betaling van een wissel, wordt de volledige som, waarvoor wissels uitgeschreven werden, opeisbaar door de handelaar.

8.  De leveringstermijn wordt steeds enkel ter informatieve titel meegedeeld. In geen geval kan de overschrijding van de leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van goederen.

9.  De kopers verkrijgen de eigendom van de door de verkoper verkochte goederen pas vanaf het moment van de volledige betaling van de koopsom; incl. BTW. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, draagt de koper alle risico’s van deze goederen vanaf de levering. 

10.  Alle wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat nr 20 te 8000 BRUGGE (tel. 050/32 35 95 Fax. 050/31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

11. We behouden het recht om steeds de prijzen van de producten aan te passen, zelfs na het indienen van uw bestelling/offerte. Bij een prijswijziging na de bestelling/offerte heeft u steeds het recht deze alsnog te annuleren.

PRIVACYBELEIDEN

Inhoudsopgave

1.        Je groepsinformatie  

2.        Welke persoonsgegevens worden verzameld?  

3.        Waarom gebruiken we jouw gegevens?  

4.        Wie heeft toegang tot jouw gegevens?  

5.        Waar worden jouw gegevens opgeslagen?  

6.        Hoe lang bewaren we jouw gegevens?  

7.        Welke rechten hebben de mensen van wie je gegevens bijhoudt? 

8.        Wanneer werd de privacyverklaring het laatst gewijzigd?  

 

 

 

1.   Je bedrijfsinformatie

 

Wij zijn Devooght Bvba. Opgericht in 1996 als éénmanszaak en sinds 2002 een bvba. We zijn gevestigd in Delaeystraat 48, 8830 Hooglede. U kunt ons bereiken op www.devoplast.com | www.shopdevooght.com | info@devoplast.com | T. +32 0051 70 55 20 | F. +32 0051 70 55 19

2.   Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen uw inloggevens en de door u verrichte bestelling alsook het ip-adres waarmee u zich aanmeldt. Bij elk bezoek aan de site registreert de site uw bezoek waarna uw gegevens terug verwijdert worden bij het afsluiten van de site. Enkel bij ingelogde personen bewaren bij uw gegevens.

3.   Waarom gebruiken we jouw gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens enkel om offertes te maken, uw vragen te beantwoorden of aan uw bestelling te voldoen.

4.   Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

Enkel de administratieve en websitedienst van Devooght Bvba heeft toegang tot uw gegevens alsook het bedrijf Wix nv (host van de site).

5.   Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslaan op de servers van Wix nv alsook op de servers van onze maildienst.

6.   Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Uw gegevens worden bijgehouden tot het verzoek om deze te verwijderen door de betrokken partij.

7.   Welke rechten hebben de mensen van wie je gegevens bijhoudt?

De mensen die de gegevens bijhoudt hebben het recht deze aan te passen, te raadplegen of anoniem te verstrekken aan derden.

8.   Wanneer werd de privacyverklaring het laatst gewijzigd?

De privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op woensdag 23 mei 2018 omstreeks 16u.

bottom of page